Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην ενημέρωση και στη καθοδήγηση της επιχείρησης για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες επενδυτικές της ανάγκες.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Την διερεύνηση της δυνατότητας μερικής ή ολικής χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου μέσω εθνικών ή Ευρωπαικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, μέσω του επενδυτικού νόμου 4146/2013 ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
  • Τον έλεγχο και την επιβεβαίωση επιλεξιμότητας της επιχείρησης
  • Την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης του επενδυτικού σχεδίου και την σύνταξη του Φακέλου Υποβολής με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χρηματοδοτικού εργαλείου που θα επιλεγεί.
  • Την κατάθεση του Φακέλου Υποβολής του επενδυτικού σχεδίου στην αρμόδια υπηρεσία και την υποστήριξη του σε συνεργασία με την επιχείρησή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης, (π.χ. παροχή διευκρινήσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων που τυχόν θα ζητηθούν).
  • Συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης του επενδυτικού σχεδίου με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  • Συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποστήριξη για τις πιστοποιήσεις προόδου και ολοκλήρωςης του επενδυτικού σχεδίου καθώς και για τυχόν τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ή/και πιθανή παράταση της υλοποίησης του εφόσον απαιτηθεί.