• Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)
 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801)
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων (HACCP, ISO22000)
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών IT (ISO 20001)
 • Πιστοποίηση προιόντων σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαικής Ενωσης (σήμανση CE, ECOLABEL).
 • Οργάνωση εργαστηρίων και φορέων ελέγχου κατά τα πρότυπα ISO 17025/EN 45000
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την εφαρμογή προτύπων και κανονισμών.