Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε φορολογική ενημέρωση βασιζόμενη στην Νομοθεσία και όχι στην κοινή πρακτική.

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και απαιτείται ειδικό πλάνο στην δραστηριοποίηση της.

  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών και Νομικών Προσώπων
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησης της επιχείρησης
  • Σύνταξη υπολογιστικών Φύλλων ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Παρουσία κατά την περίοδο των φορολογικών ελέγχων και παρακολούθηση μέχρι το πέρας αυτού
  • Σύσταση εταιρειών και Υποκαταστημάτων αυτών
  • Ενασχόληση με τον Αναπτυξιακό Νόμο και εκπόνηση Μελετών με στόχο την άντληση της καλύτερης βαθμολογίας του υποβαλλόμενου Επενδυτικού Σχεδίου .
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών σύμφωνα με τη Ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία