Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε φορολογική ενημέρωση βασιζόμενη στην Νομοθεσία και όχι στην κοινή πρακτική.

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και απαιτείται ειδικό πλάνο στην δραστηριοποίηση της.

  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών και Νομικών Προσώπων
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησης της επιχείρησης
  • Σύνταξη υπολογιστικών Φύλλων ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Παρουσία κατά την περίοδο των φορολογικών ελέγχων και παρακολούθηση μέχρι το πέρας αυτού
  • Σύσταση εταιρειών και Υποκαταστημάτων αυτών
  • Ενασχόληση με τον Αναπτυξιακό Νόμο και εκπόνηση Μελετών με στόχο την άντληση της καλύτερης βαθμολογίας του υποβαλλόμενου Επενδυτικού Σχεδίου .
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών σύμφωνα με τη Ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία