Παρέχουμε σοβαρές και αξιόπιστες Λογιστικές Υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας άρτια λογιστική πληροφόρηση.

  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης και επέκτασης λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
  • Πλήρης εφαρμογή και ανάπτυξη του Λογιστικού Σχεδίου με σκοπό την διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών. Τα παραπάνω αποβλέπουν στην λήψη της άριστης Επιχειρηματικής απόφασης
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία
  • Σύνταξη και τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συμβουλές επί εργατικών Θεμάτων.
  • Κοστολογική Οργάνωση και Παρακολούθηση των Επιχειρήσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές, Φασεολογια, Κέντρα κόστους, Κύκλοι μερισμού)
  • Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο